25 aniversari. Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Visats > Tràmit telemàtic de projectes d'obres a Barcelona


Serveis per a col·legiats

Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) de Barcelona

NOVETATS

Informe d'Idoneïtat Tècnica: 28 de maig de 2015

 

INFORMACIÓ DETALLADA DEL PROCÉS

Context normatiu

Per a la sol·licitud dels permisos d’obres, l'Ajuntament de Barcelona va implantar el sistema de tramitació per via telemàtica sota el marc de l'Ordenança Reguladora dels Processos d'Intervenció Municipal (ORPIMO), on es recullen els processos que s’han de tramitar per aquesta via amb l'objectiu d'aplicar criteris més eficients. Aquesta Ordenança va entrar en vigor el dia 1 d'octubre de 2011.

Des del mes de març de 2014, el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona està habilitat com a Entitat Col·laboradora de l’Ajuntament de Barcelona complint amb els requisits que indica el Decret d’Alcaldia de 27 de desembre de 2013, amb el numero d’Entitat 2.

Aquest sistema permet completar telemàticament tot el tràmit relacionat amb els permisos d'obres mitjançant l'aplicació web de l'Ajuntament de Barcelona, incorporant entre altres aspectes: la signatura digital als projectes (la signatura electrònica que emet el Col·legi o el DNI electrònic són vàlids), el pagament electrònic de les taxes municipals (a través de passarel·la) i la simplificació per realitzar les sol·licituds.

D'aquesta manera es pretén reduir el temps de tramitació dels expedients d'obres: passant a un màxim de dos mesos, per aquelles actuacions associades al procés de llicència (obres majors), un mes per a les obres menors Tipus I (anomenades comunicat diferit d'obres), immediat per a les obres menors Tipus II (comunicats immediats) i també per les el Tipus III (assabentats).

Així l’ORPIMO estipula que als Projectes d'Obres Menors de Tipus I es podran iniciar les obres, si en 30 dies naturals l'administració municipal no s'ha pronunciat en contra (Comunicats Diferits), un cop feta l’autoliquidació de les taxes municipals. Respecte als Projectes d'Obres Menors del tipus II, el titular podrà començar les obres després de l'autoliquidació de les taxes municipals (Comunicats Immediats), un cop rebuda l’admissió del comunicat.

Tràmit telemàtic de projectes d'obres a Barcelona

Tal i com recull l'Article 11 de la ORPIMO, el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, actuant com a entitat col·laboradora habilitada, realitza la revisió tècnica de projectes i documentació tècnica, amb l’objectiu d’obtenir l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT). Aquest IIT és necessari per a la consecució del permís d'obres davant l’Ajuntament de Barcelona, el qual estalviarà part del procés de tramitació a l'Administració Municipal i garantirà que els documents que s'aportin compleixin els requisits establerts a l’ORPIMO.

S'estableix un termini màxim de 15 dies per a que el tècnic corregeixi les deficiències detectades en la documentació presentada.
 

Fases per obtenir el permís d'obres

El procés d'obtenció del permís d'obres consta, de 3 fases ben diferenciades:

1.- CONSULTA PRÈVIA (Portal tràmits Ajuntament de Barcelona)

S'obtindrà un document pdf amb la següent informació:

- Tipus d'obra, Taxes municipals i Impost
- Guia pel procés d'obtenció del permís d'obres
- Guio de contingut mínim i format del projecte o documentació tècnica
- Declaracions responsables dels tècnics que intervenen en l'obra així com del titular (si s’escau)
 

Enllaç al portal de tràmits Ajuntament de Barcelona: www.w30.bcn.cat

Exemple resultat pdf tipus resultat de la consulta: exemple consulta previa.pdf


2.- REALIZACIÓ PROJECTE I OBTENCIÓ IIT (Portal telemàtic del Col·legi: Tecnovisat 5)

Una vegada realitzat el projecte o la documentació tècnica corresponent cal sol·licitar l'Informe d'Idoneïtat Tècnica al Col·legi a través del seu portal telemàtic: Tecnovisat 5.

Per a donar-se d'alta en aquest portal no és necessari estar col·legiat. Els tècnics o persones no col·legiades han d’emplenar el formulari (disponible a l’enllaç) i disposar d'una signatura digital compatible o DNI electrònic (per a més informació trucar a Enginyers BCN (93 496 14 20) i preguntar pel Servei de Visat).
 

Formulari "Declaració col·legiats externs"

Enllaç Tecnovisat 5: http://tecnovisat.enginyersbcn.cat/

Vídeotutorial: Com sol·licitar un ITT

Per obtenir l’IIT, els col·legiats o tècnics hauran de realitzar el seu projecte d'acord amb el model de projecte tècnic o documentació tècnica tipus obtingut prèviament a la Guia per al procés d'obtenció de la llicència o comunicat d'obres.


S'haurà de seguir rigorosament aquest contingut documental de projecte / documentació tècnica, per tal de facilitar la seva revisió per part del Col·legi. Així mateix, és imprescindible que el document pdf incorpori marcadors electrònics que permetin un indexat als apartats principals del mateix.

Quan s’escaigui (obres amb projecte tècnic), el Col·legi realitzarà la revisió dels paràmetres normatius a tenir presents segons l’ORPIMO:

• Ordenances Metropolitanes de l'Edificació (OME's)
• Decret d’Habitabilitat
• CTE (DB SI i DB SUA)
• Codi d'Accessibilitat de Catalunya
• Ordenança Municipal de Protecció Contra Incendis de Barcelona
• RSCIEI

No és objecte d’aquest informe la verificació de l’adequació del Projecte o la Documentació Tècnica al planejament urbanístic vigent: PGM, planejament derivat, plans d’usos ni altres ordenances municipal. Tampoc té per objecte la comprovació del compliment d’altres normatives estatals, autonòmiques ni sectorials.

Terminis i pagament per a l’obtenció de l’IIT

Amb la finalitat de poder millorar la qualitat del nostre servei, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona ha reforçat el seu Departament Tècnic per tal de poder escurçar al màxim els terminis de revisió dels projectes.
Així doncs, s’ha aconseguit que dels 15 dies hàbils establerts al Decret d’Alcaldia per a l’elaboració dels Informes d’Idoneïtat Tècnica, actualment s’estigui informant en un termini aproximat d’uns 3 dies hàbils.

Pagament

El pagament corresponent a l’obtenció de l’IIT es farà al Col·legi.

La Taxa municipal per l’obtenció del permís d’obres (modificada segons Ordenança fiscal 2013) junt amb l’impost de les obres es liquidarà amb l’Ajuntament.

Els preus corresponents a l’obtenció de l’IIT en funció de cada un dels diferents tràmits dels permisos d’obra queden recollits al següent quadre de preus (IVA no inclòs):
 

Expedients tramitats sota el règim d’intervenció de llicència (Annex I de l’ORPIMO*)
Tipus d’obra
Import
Llicències 1a/1b/1c/1j (amb un mínim de 229€)
1,22 €/m2
Llicències 1d/1e/1f/1g/1h/1i/1k/1l/1m/1n
229 €
 
Expedients tramitats sota el règim d’intervenció de comunicat (Annex IV i V de l’ORPIMO)
Tipus de documentació
Import
Comunicat amb projecte tècnic
256 €
Comunicat amb documentació tècnica
176 €

(*) ORPIMO: Ordenança Reguladora dels Processos d’Intervenció Municipal a les Obres
NOTA: Preus comunicats a l’Ajuntament segons Decret d’Alcaldia
  CODI
RÈGIM LLICÈNCIA - PREU VARIABLE (1,22€/m2)
 
 
1a
Construcció i edificació de nova planta
 
1b
Gran rehabilitació
 
1c
Increment de volum o sostre edificable sense intervenció global en l’edifici
 
1j
Construccions prefabricades
 
 
RÈGIM LLICÈNCIA - PREU FIX (229 €)
 
 
1d
Consolidació, reforma o rehabilitació, que comporti una intervenció global en els fonaments o l’estructura de l’edifici
 
1e
Reforma o rehabilitació amb modificació de l’ús principal de l’edifici
 
1f
Obres que comportin la creació de nous habitatges
 
1g
Consolidació, reforma, rehabilitació o actuacions en façanes d’edificis catalogats d’interès nacional (A) o d’interès local (B) o d’edificis protegits urbanísticament (C), llevat, en tots els casos, de les obres ordinàries de conservació o reparació menor
 
1h
Obres per a la instal·lació d’ascensors en l’exterior dels edificis
 
1i
Demolició parcial d’edificis catalogats d’interès nacional (A) o d’interès local (B); demolició total o parcial d’edificis urbanísticament protegits (C), d’edificis urbanísticament considerats de nivell D i d’edificis integrats en conjunts protegits
 
1k
Moviments de terres (buidat, excavacions i rebaix, terraplenament)
 
1l
Obres d’urbanització en terrenys privats d’ús públic
 
1m
Obertura, modificació i pavimentació de camins
 
1n
Construcció de piscines i les seves edificacions auxiliars
 


Les formes de pagament són:

1. Domiciliació bancària: (només disponible per als col·legiats) a l'accedir a la plataforma Tecnovisat 5, el col·legiat tindrà disponible la documentació associada a l’expedient. Es domiciliarà l’import corresponent amb la facturació mensual.

2. Pagament per TPV: l’aplicació obrirà una sèrie de menús de diàleg que permetran realitzar el pagament. Un cop executat el mateix, la documentació corresponent a l’expedient passarà a estar disponible a l’aplicació.

3. Carta de pagament a través de l’entitat bancària La Caixa

En cas de forma de pagament per TPV o domiciliació bancària, el procés passarà immediatament a estat pendent de revisió per part del departament de Serveis Tècnics.
En cas de forma de pagament a través d’entitat bancària, el procés restarà en estat pendent de tramitació fins a la validació del pagament per part del departament d’Administració Comptable del Col·legi.

Per les formes de pagament/facturació 2 i 3 (no associades al col·legiat), Tecnovisat 5 permet que les dades de facturació puguin ser les corresponents al titular/promotor de les obres, en comptes de les del tècnic redactor del projecte.

La referència de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica passarà a tenir el següent format:

ETB-20XX-XXXXXXXXXXP

Un cop obtinguda la documentació i l’IIT, cal tornar al portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona i sol·licitar el permís d’obres de la mateixa manera que com fins ara.

 

3.- SOL·LICITUD DEL PERMÍS D'OBRES (Portal tràmits Ajuntament de Barcelona)

Existeixen 2 maneres possibles per a completar la sol·licitud del corresponent permís d'obres:
 

• Via presencial:
          o Gestió de la sol·licitud en qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà dels deu Districtes de la ciutat de Barcelona

• Via telemàtica:
          o Gestió de la sol·licitud en el portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona
 

En qualsevol de les dues opcions és imprescindible disposar de la següent informació:
• Núm. de Consulta Prèvia
• Núm. IIT emès pel Col·legi

 

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Consulta prèvia: Portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona: www.w110.bcn.cat

ORPIMO:
https://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/servei-documentacio-tecnica/novetats-legislatives/346/ordenanca-procediments-intervencio-municipal-en-les-obres

Decret d’Alcaldia : Decret d’Alcaldia per a l’emissió del IIT de les llicències d’obres

Interpretació normativa accessibilitat: TAAC

Sol·licitud d'informe de Bombers segons article 4 de l'OMPCI 2008: Descarregar fitxer adjunt

Sol·licitud d’Infome al Servei de Patrimoni:

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20120001024&style=ciudadano

PIC: Punt d’informació Cartogràfica: http://www.bcn.cat/guia/bcnpicc.html

Cooperativa Jordi Capell:  Adquir Adobe 9.0 o superior: www.eupalinos.comInformació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

  • Certificado TÜV
  • 25 anys del Col·legi
  • 2021 Any de la Seguretat Industrial