Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Visats > Què és el visat


Serveis per a col·legiats

Què és el visat

Servei de Visat

El Col·legi gestiona els visats dels documents i els projectes d'enginyeria tècnica industrial. El visat és una intervenció col·legial dels treballs professionals que comprova:

 • La identitat de la persona que signa el projecte o document i que aquesta està degudament col·legiada.
 • Que la persona que signa el projecte o document es troba en l’exercici de la professió.
 • L’observació dels reglaments i acords col·legials sobre l’exercici professional.
 • La correcció i integritat formal de la documentació que es vol visar.

Per facilitar aquest servei, ENGINYERS BCN publica el Manual del servei de visat i el document Preus dels visats de projectes i documents.

El Manual de l'usuari del servei de visat fixa les normes, les responsabilitats i les obligacions que es deriven de la seva aplicació.

El document dels Preus dels visats de projectes i documents dóna la informació necessària per tal de calcular els preus dels visats dels projectes i dels documents, defineix determinats continguts i aclareix aspectes de presentació necessaris del visat.

Per calcular el preu del visat cal tenir en compte el coeficient d'actualització (CA), que és 1,231.
 

Usuaris del servei de visat

Per poder estar inclòs al registre d’usuaris del servei de visat cal complir les següents condicions:

 • Ser col·legiat
 • Disposar d'una pòlissa vigent d'assegurança de responsabilitat civil professional homologada pel Col·legi
 • No estar inhabilitat per a l'exercici professional
 • Complir amb les condicions que s'indiquen a continuació, segons la situació professional del col·legiat:
  • Professionals liberals: Estar donat d'alta com a professional en exercici lliure. Aquesta situació s'ha d'acreditar mitjançant la fotocòpia de la declaració censal, amb l'epígraf professional 321 de l'IAE així com l'alta i/o l'últim rebut d'autònoms o de MUPITI.
  • Treballadors per compte d'altri: Estar assalariat en una empresa, atesa la seva contractació dintre de la categoria professional d'enginyer tècnic industrial i responsable de la documentació que es portarà a visar. Aquesta situació s'ha d'acreditar mitjançant un certificat original signat pel responsable de l'empresa on s'autoritzi el col·legiat a signar documents en nom de l'empresa, l'alta a la seguretat social, i/o el TC2, grup de cotització 1 o 2 i la fotocòpia del NIF de l'empresa.
  • Socis d'empresa: Ser soci d'una empresa i qui signa la documentació que es portarà a visar. Aquesta situació s'ha d'acreditar mitjançant l'escriptura de constitució de la societat, i la fotocòpia del NIF de l'empresa, així com l'alta i/o l'últim rebut d'autònoms.
 • Sol·licitar-ne la inclusió mitjançant la Declaració responsable de dades professionals, on el col·legiat declara i acredita la seva situació professional.


Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

 • Certificado TÜV
 • 2022 Any de la Enginyeria del Sector Sanitari