25 aniversari. Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Visats


Serveis per a col·legiats

Coordinació de seguretat i salut

Llibre d'incidències

Digitalitza les teves Coordinacions de Seguretat i Salut d’Obres de Construcció amb el llibre d’incidències electrònic mitjançant APP, disponible per sistemes Android i iOS.

Segons l’article 13 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, modificat el seu article 13.4 pel RD 1109/2007, de 24 d’agost pel qual es regula la llei 32/2006 de 18 d’octubre:

1. A cada centre de treball existirà amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.

2. El llibre d'incidències serà facilitat per:

a) El Col·legi professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut.

b) L'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques.

3. El llibre d'incidències, que s’haurà de mantenir sempre a l'obra, estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. A l’esmentat llibre hi tindran accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, les quals podran fer anotacions a l’esmentat llibre, relacionades amb els fins que al llibre se li reconeixen a l'apartat 1.

4. Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, han de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest. En el cas que l’anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anotats prèviament a aquest llibre per les persones facultades per fer-la, així com el supòsit a què es refereix l’article següent, s’ha de remetre una còpia a la inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. En tot cas s’ha d’especificar si l’anotació efectuada implica una reiteració d’un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d’una nova observació.

Per tal de dotar al col·legiat d’eines digitals que li permetin una major flexibilitat a l’hora de desenvolupar la seva feina, posem a la vostra disposició l’APP LIE, un sistema de gestió digital de Coordinacions de Seguretat i Salut que permet realitzar en format purament digital tot el seguiment i gestió de cada una de les CSS que puguin fer els tècnics. Podeu accedir a aquest nou sistema mitjançant Tecnovisat.

Aquest nou sistema és molt més que un llibre d’incidències en format electrònic, ja que permet controlar totes les accions associades a la CSS des d’un únic dispositiu mòbil de forma àgil, ràpida i coordinada, dotant, a més, de gran robustesa al sistema gràcies al seu sistema únic de reconeixement de signatura i geolocalització.

A banda d’aquest nou sistema de gestió, et recordem que el Col·legi també té a disposició dels col·legiats els llibres d’incidències en format paper pels tècnics que vulguin continuar gestionant el seu sistema per la via tradicional. Aquests llibres en suport paper es poden comprar presencialment a la seu del Col·legi.
 

Més informació aquí:

(PDF)

Quan és obligatori disposar del llibre d’incidències en Seguretat i Salut?

(PDF)

Web d'ajuda i manuals


Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

  • Certificado TÜV
  • 25 anys del Col·legi
  • 2021 Any de la Seguretat Industrial