Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Formació > Cursos i activitats > Postgrau en Preparació d'oposicions d'enginyers tècnics i enginyers graduats en enginyeria industr...


Serveis per a col·legiats

<< Llistat de cursos, conferències i activitats

Agenda

CursosAltres Temàtiques Tècniques

Postgrau en Preparació d'oposicions d'enginyers tècnics i enginyers graduats en enginyeria industrial per a les administracions públiques (Generalitat i Ajuntaments Àrea metropolitana de Barcelona)

En línia 

La inscripció està tancada.

Informació de l'activitat

 • Organitzat per:

  Amb la col·laboració de:

  Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (ENGINYERS MANRESA)

  Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Garraf- Penedès (ENGINYERS GARRAF-PENEDÈS)

 • Proposat per:

  Comissió de Funció Pública

 • Objectius:

  El primer mòdul del Postgrau, està orientat a que els opositors puguin disposar desenvolupament del temari específic per a oposicions al cos d’Enginyers Tècnics Industrials de la Generalitat de Catalunya, segons RESOLUCIÓ GAP/4235/2006, de 14 de desembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part específica dels temaris de les proves selectives per a l'accés al cos de diplomatura de la Generalitat, enginyers tècnics industrials; per a que posteriorment els alumnes poguessin estudiar-lo.

   

  A més a més, s’indicaran recursos complementaris per a desenvolupament individual, unes bateries de tests, i el plantejament de supòsits pràctics amb una guia de resolució.

   

  Paral·lelament aquest mòdul serveix per a preparació de l'oferta d'ocupació pública corresponent al pla d'estabilització d'ocupació temporal, d'acord amb l'acord de govern (105/2022) de 24 de maig, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. En aquesta oferta del Pla d'estabilització d'ocupació temporal, una part de la convcatòria, es fa pel sistema selectiu del concurs d'oposició d'estabilització, un examen amb 35 temes, que es troben incorporats dins dels 60 temes del Mòdul I d'aquest Postgrau. 

   

  El segon mòdul del Postgrau, està orientat a que els opositors, puguin tenir el temari específic per a oposicions a Ajuntaments de l'Àrea Metropolitana en el que s'inclouran unes bateries de tests i de la resolució d'uns supòsits pràctics.

   

   

 • Destinataris:

  A les persones que es vulguin preparar per a les oposicions a enginyer tècnic industrial de la Generalitat de Catalunya i també per a altres administracions amb temaris similar (Cossos Tècnics de l’AGE, administracions locals: ajuntaments i diputacions).

   

  Poden presentar-se a les oposicions els titulats en enginyeria tècnica industrial i els graduats en enginyeria de les especialitats elèctrica, electrònica industrial i automàtica, mecànica, química i tecnologia i disseny tèxtil. 

   

  Tots aquells titulats en enginyeria tècnica industrial que vulguin opositar a les places de tècnic mitjà en enginyeria convocades per Ajuntaments de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

   

  Tots aquells que vulguin disposar d'un recull desenvolupat de tota la normativa tècnica d'aplicació a activitats i instal·lacions a projectar a l'Area Metropolitana de Barcelona que requereixin de permisos municipals.

 • Programa:

  Mòdul I - Temari específic oposions eng tec ind (Resolució PDA/483/2020) Generalitat de Catalunya.

   

  60 temes i 4 supòsits pràctics - 200 hores.

  - Bloc I: Gestió edificació, energia i obres (8 temes)

  Tema 1. La contractació pública. Tipus de contractes. Preparació dels contractes. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. La central de subministraments.

  Tema 2. L'activitat subvencional: normativa reguladora. Concepte. Subvencions. Ajuts. Transferències. Principis generals. Elements objectius i subjectius. El procediment subvencional. Concessió. Les bases reguladores i la convocatòria. La justificació. El procediment pressupostari. El reintegrament. Les infraccions i les sancions.

  Tema 3. La gestió del manteniment. Tipus de manteniment. Manteniment de les instal·lacions i dels edificis. Metodologia i anàlisi d'errades i mesures de prevenció.

  Tema 15. Certificació d'eficiència energètica dels edificis. Procediment, condicions tècniques i administratives. Etiqueta. Règim sancionador. Com es pot millorar l'eficiència energètica en un edifici.

  Tema 16. Estalvi d'energia. Polítiques d'estalvi i diversificació a Catalunya. Les energies renovables. L'autoproducció i l'autoconsum d'energia elèctrica. Normativa reguladora. Mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.

  Tema 19. Auditories energètiques. Registre d'auditories energètiques: normativa, àmbit d'aplicació, abast i periodicitat.

  Tema 25. El vehicle elèctric. Tipologies i avantatges. Infraestructura per a la recàrrega dels vehicles elèctrics. Objecte i àmbit d'aplicació. Previsió de càrregues. Requisits generals de la instal·lació. Protecció per garantir la seguretat. Tema 40. L'Estratègia d'impuls a l'economia verda i a l'economia circular del Govern de la Generalitat de Catalunya. La producció ecològica. Els sistemes de l'etiqueta ecològica europea i del distintiu de garantia de qualitat ambiental a Catalunya: objectius i àmbits d'aplicació.

   

  - Bloc II: Seguretat Industrial i control de les activitats (20 temes) 

  Tema 4. La seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. Règim jurídic aplicable al territori de Catalunya.

  Tema 5. Règim jurídic dels organismes de control en matèria de seguretat industrial. Funcions, requisits i obligacions.

  Tema 6. Control de l'Administració en matèria de seguretat industrial. Potestat inspectora i potestat sancionadora en matèria de seguretat industrial.

  Tema 7. Regulació en matèria d'equips a pressió. Requisits essencials de seguretat per a la comercialització dels equips a pressió. Aplicació del Reglament d'equips a pressió a Catalunya. Procediment administratiu per a la tramitació d'instal·lacions d'equips a pressió.

  Tema 8. Regulació en matèria de seguretat d'instal·lacions frigorífiques. Objecte i àmbit d'aplicació. Refrigerants, sistemes de refrigeració i locals d'emplaçament. Classificació i execució de les instal·lacions. Procediment administratiu per a la tramitació d'una instal·lació frigorífica.

  Tema 9. Regulació en matèria d'aparells elevadors. Tipus d'aparells elevadors. Disseny, fabricació, instal·lació i posada en servei. Manteniment. Procediment administratiu per a la tramitació de la posada en servei d'un ascensor.

  Tema 10. Regulació en matèria d'instal·lacions petrolíferes. Objecte i àmbit d'aplicació. Productes petrolífers. Procediment administratiu per a la tramitació d'una instal·lació. Agents que hi intervenen, funcions que desenvolupen i condicions per exercir l'activitat.

  Tema 11. Regulació en matèria d'emmagatzematge de productes químics. Objecte i àmbit d'aplicació. Comunicació de la posada en funcionament, control, inspecció, obligacions i responsabilitats dels titulars. Accidents.

  Tema 12. Regulació en matèria de gasos combustibles. Distribució i utilització de gasos combustibles. Objecte i àmbit d'aplicació. Procediment administratiu per a la posada en funcionament de les instal·lacions de distribució. Procediment i condicions per a la posada en funcionament d'instal·lacions receptores. Agents que hi intervenen, funcions que desenvolupen i condicions per exercir l'activitat.

  Tema 13. Regulació en matèria de seguretat de les instal·lacions elèctriques per a baixa tensió. Objecte i camp d'aplicació. Tipus de subministrament. Classificació de les instal·lacions. Execució i posada en servei de les instal·lacions. Procediment administratiu per a la posada en servei.

  Tema 14. Regulació en matèria d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. Objecte i àmbit d'aplicació. Exigències tècniques. Condicions per a la posada en servei, condicions per a l'ús i el manteniment, i inspecció. Tramitació de les instal·lacions.

  Tema 17. Regulació del sector elèctric. Transport, distribució, comercialització, subministrament i procediment d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. Separació d'activitats. Distribució de competències.

  Tema 18. Subministrament d'energia elèctrica: drets i obligacions dels consumidors en relació amb el subministrament. Mercat regulat/mercat lliure. Concepte de consumidor vulnerable i suspensió del subministrament elèctric.

  Tema 23. La seguretat dels vehicles automòbils. Normativa reguladora. Legalització de les modificacions tècniques de vehicles. La instal·lació de tacògrafs i limitadors. Agents que hi intervenen.

  Tema 24. El servei d'inspecció tècnica de vehicles. El règim jurídic de prestació del servei a Catalunya. El marc normatiu de la prestació del servei. Agents que hi intervenen.

  Tema 26. La metrologia. Concepte i evolució de la metrologia legal. Normativa que regula les condicions de comercialització i funcionament dels aparells de mesura. La verificació periòdica. Agents que intervenen en el control metrològic.

  Tema 27. La verificació de comptadors de subministraments públics d'aigua, gas i energia elèctrica. Marc normatiu i agents que hi intervenen.

  Tema 28. La indústria i el medi ambient. La contaminació d'origen industrial. Responsabilitat mediambiental. Normativa reguladora. Anàlisi de risc. El delicte ecològic.

  Tema 29. La prevenció i el control ambiental de les activitats. Normativa estatal de prevenció i control integrats de la contaminació. El sistema de prevenció i control ambiental d'activitats a Catalunya. El sistema d'inspecció. Les entitats col·laboradores en matèria de medi ambient.

  Tema 30. L'avaluació d'impacte ambiental. Normativa aplicable. El procediment d'avaluació de l'impacte ambiental d'activitats a Catalunya. Els estudis d'impacte ambiental. L'avaluació ambiental estratègica de plans i programes.

   

  - Bloc III: Seguretat, protecció civil i prevenció riscos laborals (12 temes)

  Tema 20. La seguretat dels productes industrials. Els agents que intervenen en la seguretat dels productes industrials. La certificació de la conformitat dels productes industrials. Les directives europees del nou enfocament.

  Tema 21. Comercialització de productes industrials. Procediments i condicions. El marc normatiu de la vigilància de mercat. El procés de vigilància de mercat i les seves fases.

  Tema 22. Transport de mercaderies perilloses. Transport de mercaderies peribles. La seguretat dels contenidors. Marc normatiu. Els agents que hi intervenen.

  Tema 41. Convenis i recomanacions de l'Organització Internacional del Treball (OIT) en matèria de prevenció de riscos laborals: de caràcter general i de protecció contra riscos específics en determinades branques d'activitat. Anàlisi del seu contingut.

  Tema 42. La prevenció de riscos laborals a la Unió Europea. La prevenció dels riscos laborals en les directives comunitàries. L'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball. Principals activitats.

  Tema 43. El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: la Llei de prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions. Obligacions dels fabricants, importadors i subministradors.

  Tema 44. Les condicions de treball, els riscos laborals i els factors de risc. Principis de l'acció preventiva. Protecció col·lectiva i individual: tipus i característiques. Normativa aplicable.

  Tema 45. El Reglament dels serveis de prevenció. El Pla de prevenció de riscos laborals. Avaluació dels riscos. La planificació de l'activitat preventiva. Auditories dels sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals.

  Tema 46. La coordinació d'activitats empresarials. Concurrència del personal de diverses empreses en un mateix centre de treball. Mitjans de coordinació.

  Tema 47. Accidents de treball i malalties professionals. Índexs de sinistralitat. Investigació d'accidents i malalties professionals. Els costos dels accidents.

  Tema 48. Legislació bàsica en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció. Agents que hi intervenen. El Pla de seguretat i salut.

  Tema 49. El marc de la protecció civil a Catalunya. Concepte de risc. Perillositat. Vulnerabilitat. Exposició. Metodologies d'anàlisi de risc. Normativa de protecció civil. Els plans de protecció civil. Classificació i tipus de plans.

   

  - Bloc IV: Medi Ambient (9 temes)

  Tema 31. La contaminació atmosfèrica. Marc normatiu. Mesures de prevenció i control de les emissions industrials. Procediment administratiu per a l'autorització d'emissions industrials. Nivells límit d'emissió.

  Tema 32. La contaminació acústica. Regulació en matèria de prevenció i control de la contaminació acústica. Administracions competents. Zonificació acústica. Nivells límit de soroll.

  Tema 33. La qualitat de l'aire i la qualitat acústica. Nivells límit d'immissió. L'avaluació de la qualitat del medi. Plans de millora de la qualitat de l'aire. Plans d'acció de millora de la qualitat acústica. Zones de protecció especial i de règim especial.

  Tema 34. La contaminació lumínica. Normativa aplicable a Catalunya. Prevenció de la contaminació lumínica. Administracions competents. Zonificació. Paràmetres luminotècnics i valors límit que s'han de complir.

  Tema 35. L'enllumenat exterior. Requisits luminotècnics i control de llocs de treball a l'exterior. Eficiència energètica. Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior.
  Tema 36. La gestió de l'aigua a Catalunya. La Directiva marc de l'aigua i la seva implantació a Catalunya. Legislació bàsica en matèria d'abocament d'aigües residuals. Procediment administratiu per a l'autorització d'abocaments d'aigües residuals. Límits de l'abocament.

  Tema 37. Els residus d'origen industrial. Legislació aplicable. El catàleg de residus de Catalunya. La gestió dels residus industrials a Catalunya: funcions, obligacions i tramitacions associades als productors, transportistes i gestors.

  Tema 38. El canvi climàtic. Acords internacionals. Objectius de la política d'energia i canvi climàtic de la Unió Europea. El règim de comerç de drets d'emissions. Principals impactes a Catalunya. Normativa reguladora a Catalunya. Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020: motivació i objectiu bàsic, estratègies singulars.

  Tema 39. Integració dels sistemes de gestió. Gestió de la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals a l'empresa. Documentació. Auditories en el sistema integrat de gestió. El sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS).

   

  - Bloc V: Protecció contra incendis (11 temes)

  Tema 50. L'incendi. Teoria del foc. Tipus de focs. Agents extintors i mecanismes d'extinció. Concepte de càrrega de foc i mètodes de càlcul. Resistència al foc dels elements constructius. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari.

  Tema 51. La intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria d'incendis per a establiments, activitats, infraestructures i edificis. Distribució de competències i responsabilitats en matèria de prevenció d'incendis. Acte de comprovació.

  Tema 52. La intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria d'incendis en activitats de caràcter esporàdic o puntual.

  Tema 53. Entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció i seguretat. Nivells d'habilitació del personal tècnic.

  Tema 54. La regulació de la seguretat en el Codi tècnic de l'edificació: seguretat en cas d'incendi.

  Tema 55. La regulació de seguretat en el Codi tècnic de l'edificació: seguretat d'utilització i accessibilitat. Accés i utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis.

  Tema 56. La regulació de seguretat contra incendis en establiments industrials. Els criteris bàsics. Caracterització dels establiments. Requisits constructius i de les instal·lacions de protecció contra incendis en funció de la tipologia dels establiments industrials. Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI. RD 2267/2004).

  Tema 57. Les instruccions tècniques complementàries en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi. Les guies tècniques complementàries de l'Administració competent a Catalunya. Documents d'interpretació normativa.

  Tema 58. El requisit essencial de seguretat en cas d'incendi als edificis. Condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció. Validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis.

  Tema 59. El disseny basat en prestacions aplicat a la prevenció i seguretat en cas d'incendi als edificis i establiments. Condicions tècniques i administratives que han de garantir els projectes basats en prestacions.

  Tema 60. Les instal·lacions de protecció contra incendis. Disseny, instal·lació i manteniment dels sistemes de protecció activa contra incendis.

   

   

  Mòdul II -  Enginyeria Tècnica Municipal (Àrea Metropolitana de Barcelona).

   

  22 temes i 2 supòsits pràctics - 74 hores

  - Bloc I: Urbanisme i cartografía

  1- Classificació dels Usos segons PGM: Ús industrial. Definició de categories i situacions.

  2- Classificació del sòl d'acord amb el Pla General Metropolità: sòl urbanitzable i no urbanitzable; zones i sistemes.

  3- Règim de regulació d'usos en el Pla General Metropolità segons classificació del sòl: urbanitzable i no urbanitzable, zones i sistemes i règims transitoris.

  4 - Especificacions tècniques per al manteniment de la Cartografia topogràfica municipal

  5- Georeferenciació: Definició, mètodes de georeferenciació directa i mètodes de georeferenciació indirecta.

  6- Metodologies de captura dels elements i de les ocupacions de l'espai públic. Comparativa i tendències.

  7- Disseny i característiques tècniques en la creació d’una xarxa local (XL) en el Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC).

  8 - Infraestructura de Dades Espacials (IDE): concepte, funcions i components. Aplicació a la gestió municipal.

   

  - Bloc II: Llicències d'activitats i medi ambient: procediments. Codi Tècnic, Accessibilitat i altres

  9 - Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals en allò que fa referència a les llicències d'obres i activitats.

  10 - La llicència i l'autorització ambiental d'acord amb la Llei d'intervenció integral de l'Administració ambiental. Novetats més significatives, àmbit d'aplicació, classificació d'activitats i tràmit (LPCAA).

  11- Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (DOGC 5419 de 13.07.09).

  12- Decret 112/2010. Reglament d'espectacles públics i de les activitats recreatives. Instrucció 1/2016 de música en viu de l'Ajuntament de Barcelona.

  13- Codi tècnic de l' edificació. Document basic HR de Protecció contra el soroll.

  14- Codi tècnic de l' edificació. Document bàsic HE estalvi d'energia i secció HE 1 limitació de la demanda energètica. Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques d'Edificis (RITE).

  15- Instal·lacions d'enllumenat públic en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Instal·lacions elèctriques i d'enllumenat d'edificis d'ús públic en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

  16- Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, de condicions bàsiques d'accessibilitat y no discriminació per a l'accés y utilització dels espais públics urbanitzats.

  17- Codi d'accessibilitat de Catalunya: Llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, Decret 135/1995 de 24 de marc de desplegament de la Llei 20/1991 i d'aprovació del codi d'accessibilitat. Taula d'Accessibilitat a les Activitats a Catalunya ( documents TAAC). Codi Tècnic de l'edificació Document Bàsic_SUA 9.

   

  - Bloc III: Instal·lacions especials

  18- L'ús de garatges i aparcaments. Condicions constructives d'acord amb les Normes i Ordenances Metropolitanes i el Codi d'Accessibilitat.

  19- Condicions de ventilació, i de les instal·lacions elèctriques en garatges.

  20- Condicions instal·lacions per a piscines públiques, d'acord amb la normativa vigent.

  21- Regulació autonòmica sobre els requisits tècnics i serveis mínims exigits als establiments hotelers en els seus diferents grups, modalitats, categories i especialitats.

  22- Llei 18/2007 de comerç, serveis i fires.

   

   

   

   

 • Impartit per:

  Els docents seran funcionaris i experts coneixedors dels diferents temes:

   

  Ricard Parelló, Enginyer Tècnic Industrial. Tècnic projectista d’instal·lacions i Enginyer Municipal.


  Albert Martínez, President de la Comissió de Funció Pública. Funcionari de carrera de l’administració local des de fa 24 anys. Cap del Servei de Manteniment.

 • Dates i horaris:

  De l'1 d'octubre de 2022 al 31 de març de 2023

 • Durada:

  274 hores en format en línia** (s'inclouen 6 sessions per videoconferència)

 • Lloc:

  En línia

 • Drets d'inscripció:

  Preu col·legiats (en línia): 1475.00 €

  Preu precol·legiats (en línia): 1475.00 €

  Preu no col·legiats (en línia): 2100.00 €


  Formes i terminis de pagament dels cursos

  L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

  -Targeta de crèdit o dèbit (directament des de l’aplicació o presencialment a la seu del Col·legi)
  -Carta de pagament amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament a través de la Linea Oberta de CaixabankNow o a qualsevol dels seus caixers automàtics (una vegada es faci efectiu el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic).

  -Bizum

   

  Condicions especials de finançament per a col·legiats i col·legiades d’ENGINYERS BCN

   

  Els col·legiats/des d’ENGINYERS BCN podran finançar l’import del Postgrau en Preparació d'oposicions en 3 mensualitats, sense interessos, de les que se’n desprèn una primera quota de 493 €/mes i les dues restants de 491 €/mes.

 • Observacions:

  El Postgrau inclou 6 sessions de videconferència en directe amb els professors (4 sessions corresponent al mòdul 1 i 2 sessions corresponen al mòdul 2)

   

  * Les dates del Postgrau es refereixen a la data d’inici i l'últim dia de què disposa l'alumne per a ser tutoritzat pel/s professor/s. Això vol dir que, durant aquest període de temps, l'alumne pot contactar amb el seu professor per fer consultes, demanar aclariments, plantejar dubtes, suggeriments, exemples o exercicis, etc., de manera que s'adapti el seu nivell d'aprenentatge al nivell que vagi assolint i sempre en el marc del programa del curs.

   

  ** La durada del Postgrau es considera, les hores que un alumne, en promig, ha de dedicar del seu temps per assolir els objectius i coneixements del Postgrau. Evidentment existiran alumnes què els hi calgui dedicar més temps i d'altres en què amb menor dedicació tindran suficient.

   

  Anul·lacions

  Les anul·lacions d’inscripcions als cursos s’hauran de comunicar al Departament de Formació (formacio@ebcn.cat  o Tel. 93 496 14 20).


  Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 % de l'import del curs. 

  El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.


  Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

Feu-ho córrer
 • Més

Mes anterior Febrer 2023 Mes següent
dl dm dc dj dv ds dg
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28     

Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

 • Certificado TÜV