Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Formació > Cursos i activitats > Curs d'especialització en enginyeria tècnica municipal


Serveis per a col·legiats

<< Llistat de cursos, conferències i activitats

Agenda

CursosAltres Temàtiques Tècniques

Curs d'especialització en enginyeria tècnica municipal

Preparació per a opositar a les places de tècnic mitjà en enginyeria convocades per l'Ajuntament de Barcelona

En línia 

La inscripció està tancada.

Informació de l'activitat

 • Proposat per:

  Comissió de Funció Pública

 • Objectius:

  L'Ajuntament de Barcelona ha convocat 23 places de tècnic mitjà en enginyeria mitjançant concurs oposició lliure. Amb aquest curs en línia es pretén dotar als opositors del desenvolupament del temari específic per a aquestes oposicions i també unes bateries de tests i de la resolució d'uns supòsits pràctics.

  Sessió informativa del curs d’especialització en enginyeria tècnica municipal

 • Destinataris:

  Tots aquells titulats en enginyeria tècnica industrial que vulguin opositar a les places de tècnic mitjà en enginyeria convocades per l'Ajuntament de Barcelona.

   

  Tots aquells que vulguin disposar d'un recull desenvolupat de tota la normativa tècnica d'aplicació a activitats i instal·lacions a projectar a Barcelona Ciutat que requereixin de permisos municipals.

 • Programa:

  El temari específic és l'establert en les Bases Específiques de la convocatòria publicades en el DOGC núm. 8361 de 10/03/2021

   

  1. Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals en allò que fa referència a les llicències d'obres i activitats.

  2. Ordenança Municipal d'Activitats i Intervenció Integral de l'Administració Ambiental de Barcelona.

  3. La llicencia i l'autorització ambiental d'acord amb la Llei d'intervenció integral de l'Administració ambiental. Novetats més significatives, àmbit d'aplicació, classificació d'activitats i tràmit (LPCAA).

  4. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.

  5. Classificació dels Usos segons PGM: Ús industrial. Definició de categories i situacions.

  6. Codi tècnic de l'edificació: Document bàsic SI 1 propagació interior i SI 2 propagació exterior. Codi tècnic de l'edificació. Document bàsic SI 3 evacuació.

  7. Codi tècnic de l'edificació: Document bàsic SI 4 detecció, control i extinció de l'incendi.

  8. Codi tècnic de l'edificació: Document bàsic SI 5 intervenció dels bombers. Codi tècnic de l'edificació. Document bàsic SI 6 resistència al foc de l'estructura.

  9. Codi tècnic de l'edificació. Document basic HR de Protecció contra el soroll.

  10. Codi tècnic de l'edificació. Document basic HE estalvi d'energia i secció HE 1 limitació de la demanda energètica. Reglament d'Instal•lacions Tèrmiques d'Edificis (RITE).

  11. Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI. RD 2267/2004).

  12. Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra incendis (RIPCI RD 513/2017).

  13. Ordenança municipal sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis (ORCPI/08).

  14. Classificació del sòl d'acord amb el Pla General Metropolità: sòl urbanitzable i no urbanitzable; zones i sistemes.

  15. Règim de regulació d'usos en el Pla General Metropolità segons classificació del sòl: urbanitzable i no urbanitzable, zones i sistemes i règims transitoris.

  16. Plans d'Usos dels Districtes: trets comuns i fonamentals.

  17. Normativa del Text Refós de l'Ordenança de Rehabilitació i millora de l'Eixample.

  18. L'ús de garatges i aparcaments. Condicions constructives d'acord amb les Normes i Ordenances Metropolitanes i el Codi d'Accessibilitat.

  19. Condicions de ventilació, i de les instal·lacions elèctriques en garatges.

  20. Pla Especial de l'Equipament Comercial Alimentari de la Ciutat de Barcelona (PECAB). Pla Especial de l'Equipament Comercial No Alimentari de la Ciutat de Barcelona (PECNAB). Ordenança d'establiments i Centres de Comerç Alimentari.

  21. Llei 18/2007 de comerç, serveis i fires.

  22. Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles.

  23. Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (DOGC 5419 de 13.07.09).

  24. Decret 112/2010. Reglament d'espectacles públics i de les activitats recreatives. Instrucció 1/2016 de música en viu de l'Ajuntament de Barcelona.

  25. Ordenança Municipal de les Activitats i dels Establiments de Concurrència Pública (BOP 16/7/2003).

  26. Ordenança municipal dels Usos del Paisatge Urbà.

  27. Normativa del Pla Especial d'Ordenació dels Establiments Comercials destinats a la venda d'articles de record o Souvenirs a la Ciutat de Barcelona i modificacions posteriors.

  28. Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels Clubs i Associacions de Consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona (BOP 10/6/2016)

  29. Ordenança municipal del Medi Ambient. Títol 2: Protecció de l'atmosfera. Títol 3: Contaminació tèrmica i radiacions ionitzants. Títol 4: Contaminació acústica.

  30. Ordenança municipal del Medi Ambient. Títol 5: Gestió d’aigües. Títol 6: Gestió de residus. Títol 7: Espais verds i biodiversitat. Títol 8: Energia Solar.

  31. Ordenança d'obres i instal·lacions de serveis en domini públic municipal.

  32. Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona 2015: Criteris tècnics. Elements de Captació d'aigua d'escorriment. Claveguerons particulars.

  33. Regulació autonòmica sobre els requisits tècnics i serveis mínims exigits als establiments hotelers en els seus diferents grups, modalitats, categories i especialitats. Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residencies col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic a la ciutat de Barcelona.

  34. Condicions instal·lacions per a piscines públiques, d'acord amb la normativa vigent.

  35. Instal·lacions d'enllumenat públic en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Instal•lacions elèctriques i d'enllumenat d'edificis d'ús públic en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

  36. Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

  37. Manteniment preventiu en edificis i instal·lacions.

  38. Codi d'accessibilitat de Catalunya: Llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, Decret 135/1995 de 24 de marc de desplegament de la Llei 20/1991 i d'aprovació del codi d'accessibilitat. Taula d'Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (documents TAAC). Codi Tècnic de l'edificació Document Bàsic_SUA 9.

  39. Ordenança municipal de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Barcelona (BOPB 5/12/2017)

  40. Ordenança municipal de terrasses de Barcelona.

  41. Ordenança municipal sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona.

  42. Ordenança municipal Reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal de les Obres (ORPIMO).

  43. Especificacions tècniques per al manteniment de la Cartografia topogràfica municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

  44. Georeferenciació: Definició, mètodes de georeferenciació directa i mètodes de georeferenciació indirecta.

  45. Metodologies de captura dels elements i de les ocupacions de l'espai públic. Comparativa i tendències.

  46. Disseny i característiques tècniques en la creació d’una xarxa local (XL) en el Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC).

  47. Infraestructura de Dades Espacials (IDE): concepte, funcions i components. Aplicació a la gestió municipal. Ordenança municipal dels Usos del Paisatge Urbà.

 • Impartit per:

  Equip d'Enginyers i especialistes en les diverses matèries que formen part del programa. 

  Coordinació a càrrec d'Albert Martínez, President de la Comissió de Funció Pública d'ENGINYERS BCN. 

 • Dates i horaris:

  Del 25 de maig al 19 de setembre de 2021

 • Durada:

  156 hores

 • Lloc:

  En línia

 • Drets d'inscripció:

  Preu col·legiats (en línia): 995.00 €

  Preu precol·legiats (en línia): 995.00 €

  Preu no col·legiats (en línia): 1400.00 €


  Formes i terminis de pagament dels cursos

   

   L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

  • Targeta de crèdit o dèbit (directament des de l’aplicació o presencialment a la seu del Col·legi)
  • Carta de pagament amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament a través de la Linea Oberta de CaixabankNow o a qualsevol dels seus caixers automàtics (una vegada es faci efectiu el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic).
 • Observacions:

   

  Condicions especials de finançament per a col·legiats i col·legiades d’ENGINYERS BCN

   

  Els col·legiats/des d’ENGINYERS BCN podran finançar l’import del Curs d'especialització en enginyeria tècnica municipal en 3 mensualitats, sense interessos, de les que se’n desprèn una primera quota de 333 €/mes i les dues restants de 331 €/mes.

   

  El curs es desenvoluparà en format en línia del 25 de maig al 19 de setembre, amb aquestes particularitats: 

   

  Primer període lectiu del 25 de maig al 31 de juliol.

  Aturada de l'1 d'agost al 5 de setembre. 

  Segon període lectiu del 6 de setembre al 19 de setembre. 

   

  * Les dates del curs es refereixen a la data d’inici i l'últim dia de què disposa l'alumne per a ser tutoritzat pel/s professor/s. Això vol dir que, durant aquest període de temps, l'alumne pot contactar amb el seu professor per fer consultes, demanar aclariments, plantejar dubtes, suggeriments, exemples o exercicis, etc., de manera que s'adapti el seu nivell d'aprenentatge al nivell que vagi assolint i sempre en el marc del programa del curs.

   

  ** La durada del curs es considera, les hores que un alumne, en promig, ha de dedicar del seu temps per assolir els objectius i coneixements del curs. Evidentment existiran alumnes què els hi calgui dedicar més temps i d'altres en què amb menor dedicació tindran suficient.

   

  Anul·lacions

  Les anul·lacions d’inscripcions als cursos s’hauran de comunicar al Departament de Formació (formacio@ebcn.cat  o Tel. 93 496 14 20).


  Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 % de l'import del curs. 

  El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.


  Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

   

  Formació subvencionada majors 45 anys en situació d’atur


  El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), majors de 45 anys i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

   

  Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

  *Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.

Feu-ho córrer
 • Més

Mes anterior Març 2023 Mes següent
dl dm dc dj dv ds dg
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

 • Certificado TÜV