Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Formació > Cursos i activitats > Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis RD1027/2007 (RITE). Interpretació, aplicació a ...


Serveis per a col·legiats

<< Llistat de cursos, conferències i activitats

Agenda

CursosInstal·lacions i Construcció

Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis RD1027/2007 (RITE). Interpretació, aplicació a instal·lacions i directives d'eficiència associades

Per videoconferència

La inscripció està tancada.

Informació de l'activitat

 • Objectius:

  La instal·lació de climatització té un pes preponderant tant en edificis de sector terciari com també cada cop més en habitatges, tant pel que fa referència al consum d’energia (en edificis de terciari la instal·lació de climatització és el major consumidor d’energia de l’edifici) com pel que respecta al seu cost econòmic.

  Tenint en compte tot això, el curs proposa una anàlisi en profunditat del Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) com a eina bàsica de partida pel disseny d’instal·lacions, analitzant-ne les opcions per cadascuna de les seves Instruccions Tècniques i sense perdre de vista la resta de normatives d’aplicació. Tot això s’acompanyarà d’exemples d’instal·lacions per poder-ne extreure conclusions en l'aplicació real, tant en disseny de la mateixa instal·lació com en la configuració dels equips i elements que la integren (Refredadores, calderes, bombes, ventiladors, unitats de tractament, sistemes de canonades, conductes, etc.) i el seu muntatge i manteniment.

  En un temps on l'eficiència i la sostenibilitat en les instal·lacions és cada cop un factor més important, cal tenir un coneixement en profunditat del RITE i de les normatives associades; com poden ser el CTE (Código Técnico de la Edificación), les directives d’Eco-Eficiència o Eco- Disseny (ErP), les noves normatives de gasos refrigerants o normes de seguretat; per poder realitzar un disseny òptim de la instal·lació de climatització contemplant-ne totes les opcions i fent que s’adapti al màxim tant a les necessitats derivades de l’ús de la instal·lació com als requeriments dels nostres clients.

   

 • Destinataris:

  Aquest curs compleix amb els requisits de formació continuada per certificar-se com Expert en Instal·lacions de Baixa Tensió, certificació acreditada per ENAC segons la Norma ISO 17024:2012. Tota la informació per poder accedir a la certificació està disponible a  https://certificacioprofessional.cat/

   

  El curs va destinat principalment a Enginyers, Arquitectes o Professionals relacionats amb les instal·lacions de climatització que treballin en Empreses d’Enginyeria, Departaments de  Control d’Infraestructures en Edificis en propietats finals, en Empreses Instal·ladores i Mantenidores o Despatxos d’Arquitectura i que vulguin aprofundir en el coneixement del RITE, de la instal·lació de climatització i de totes les normatives i reglamentacions associades.

  En general el curs va adreçat a persones que estiguin interessades en adquirir un coneixement profund del RITE i de la seva aplicació.

   

  Si esteu en situació d´atur o afectats per un ERTO, existeix la possibilitat de subvencionar aquest curs (vegeu més detalls a l'apartat observacions).

 • Programa:

  0 - Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis RD 1027/2007 (RITE) 0.1- Consideracions

  0.2 -Orientació del reglament

  Part I-Condicions administratives

  1- Capítol I: Disposicions Generals

  1.1- Article 1. Objecte

  1.2- Article 2. Àmbit d’aplicació

  1.3- Article 3. Responsabilitat d’aplicació

  1.4- Article 5. Remissió a Normes

  1.5-Article 6. Documents Reconeguts

  1.6- Article 8. Altres Reglamentacions Aplicables

   

  2- Capítol II: Exigències Tècniques

  2.1- Article 10. Exigències Tècniques

  2.2- Article 11. Benestar i Higiene

  2.3- Article 12. Eficiència Energètica

  2.4- Article 13. Seguretat

   

  3- Capítol III: Condicions Administratives

  3.1- Article 14. Condicions Generals

  3.2- Article 15. Documentació Tècnica de Disseny i Dimensionat

  3.3- Article 16. Projecte

  3.4- Article 17. Memòria Tècnica

   

  4- Capítol IV. Condicions d’execució

  4.1- Article 19. Generalitats

  4.2- Article 22. Control de la Instal·lació Acabada 4.3- Article 23. Certificat de la instal·lació

   

  5. Capítol V. Condicions de posada en servei

  5.1- Article 24. Posada en servei

   

  6.Capítol VI. Condicions d’ús i manteniment

  6.1- Article 25. Titulars i usuaris

  6.2- Article 26. Manteniment

   

  7- Capítol VII. Inspecció

  7.1- Article 29. Generalitats

  7.2- Article 30. Inspeccions inicials

  7.3- Article 32. Qualificacions de les instal·lacions

  7.4- Article 33. Classificació de defectes a les instal·lacions

   

  8- Capítol VIII. Empreses Instal·ladores i Mantenidores

  8.1- Article 34. Generalitats

  8.2- Article 36. Habilitació d’empreses instal·ladores i mantenidores

  8.3- Article 37. Requisits per l’exercici de l’activitat

  8.4- Article 41. Carnet professional en instal·lacions tèrmiques en edificis

  8.5- Article 42. Requisits per obtenir el carnet professional

   

  Part II - Instruccions tècniques

  INSTRUCCIÓ TÈCNICA IT.1 DISSENY I DIMENSIONAT

  IT 1.1 Exigència de Benestar i Higiene

  IT 1.1.2 Procediment de verificació

  IT 1.1.3 Documentació justificativa

  IT 1.1.4 Caracterització i quantificació de l'exigència de benestar i higiene

  IT 1.1.4.1.2 Temperatura operativa i humitat relativa. Exemples.

  IT 1.1.4.1.3 Velocitat mitjana de l'aire

  IT 1.1.4.2 Exigència de qualitat de l’aire interior

  IT 1.1.4.2.2 Categories de la qualitat de l’aire interior en funció dels usos dels edificis (o locals). Exemple.

  IT 1.1.4.2.3 Cabal mínim d’aire exterior de ventilació. Teoria de Fanger.

  IT 1.1.4.2.4 Filtratge de l’aire exterior mínim de ventilació

  IT 1.1.4.2.5 Aire d’extracció. Exemple.

  IT 1.1.4.3.2 Escalfament d’aigua de piscines climatitzades

  IT 1.1.4.3.3 Humidificadors

  IT 1.1.4.4 Exigència de qualitat de l’ambient acústic. Exemples

   

  IT 1.2 Exigència d’Eficiència Energètica

  IT 1.2.3 Documentació justificativa

  IT 1.2.4 Caracterització i quantificació de l'exigència d’eficiència energètica

  IT 1.2.4.1 Generació de calor i fred

  IT 1.2.4.1.2 Generació de calor. Implicacions del nou Decret Eco-Disseny ErP

  IT 1.2.4.1.3 Generació de fred. Implicacions del nou Decret Eco-Disseny ErP.

  IT 1.2.4.2 Xarxes de canonades i conductes.

  IT 1.2.4.2.1 Aïllament tèrmic de xares de canonades. Exemples.

  IT 1.2.4.2.2 Aïllament tèrmic de xares de conductes. Exemples.

  IT 1.2.4.2.3 Estanquitat de xarxes de conductes

  IT 1.2.4.2.4 Caigudes de pressió en components

  IT 1.2.4.2.5 Eficiència energètica dels equips pel transport de fluids

  IT 1.2.4.2.6 Eficiència energètica dels motors elèctrics

  IT 1.2.4.2.7 Xarxes de canonades

  IT 1.2.4.3 Control

  IT 1.2.4.3.1 Control de les instal·lacions de climatització

  IT 1.2.4.3.2 Control de les condicions termo-higromètriques

   

  IT 1.2.4.3.4 Control d’instal·lacions centralitzades de preparació d’ACS. Equipament mínim

   

  IT 1.2.4.4 Comptabilització de consums

  IT 1.2.4.5.2 Recuperació de calor de l’aire d’extracció. Implicacions del nou Decret Ecodisseny ErP.

  IT 1.2.4.5.3 Estratificació

   

  IT 1.2.5.4 Zonificació

  IT 1.2.5.5 Estalvi d'energia en piscines

  IT 1.2.4.6 Aprofitament d’energies renovables

  IT 1.2.4.7 Limitació de la utilització d’energia convencional

   

  IT 1.3. Exigència de Seguretat

  IT 1.3.2. Procediment de verificació

  IT 1.3.4. Caracterització i quantificació de l’exigència de seguretat

  IT 1.3.4.1. Generació de calor i fred

  IT 1.3.4.1.2. Sales de màquines

  IT 1.3.4.1.3. Xemeneies

  IT 1.3.4.1.4. Emmagatzematge de bio-combustibles sòlids

  IT 1.3.4.2. Xarxes de canonades i conductes

  IT 1.3.4.2.2. Alimentació

  IT 1.3.4.2.3. Buidat i purga

  IT 1.3.4.2.4. Expansió

  IT 1.3.4.2.5. Circuits tancats

  IT 1.3.4.2.6. Dilatació

  IT 1.3.4.2.7. Cop d’ariet

  IT 1.3.4.2.8. Filtració

  IT 1.3.4.2.9. Canonades de circuits frigorífics

  IT 1.3.4.2.10. Conductes d'aire

  IT 1.3.4.4.4. Senyalització

  IT 1.3.4.4. Seguretat d’utilització

  IT 1.3.4.4.1. Superfícies calentes

  IT 1.3.4.4.3. Accessibilitat

  IT 1.3.4.4.5. Mesurament

   

  INSTRUCCIÓ TÈCNICA IT.2 MUNTATGE

   

  IT 2.2. Proves

  IT 2.2.1. Equips

  IT 2.2.2. Proves d’estanquitat de xarxes de canonades d’aigua

  IT 2.2.3. Proves d’estanquitat dels circuits frigorífics

  IT 2.2.4. Proves de lliure dilatació

  IT 2.2.5. Proves de recepció de xarxes de conductes d'aire

  IT 2.2.6. Proves d’estanquitat de xemeneies

  IT 2.2.7. Proves finals

   

  IT 2.3. Ajust i Equilibrat

  IT 2.3.2. Sistemes de distribució i difusió d’aire

  IT 2.3.3. Sistemes de distribució d’aigua.

  IT 2.3.4. Control automàtic

  IT 2.4. Eficiència Energètica

   

  INSTRUCCIÓ TÈCNICA IT.3 MANTENIMENT I ÚS

  IT 3.2. Manteniment i ús de les Instal·lacions Tèrmiques

  IT 3.3. Programa de manteniment preventiu

  IT 3.4. Programa de gestió energètica

   

  INSTRUCCIÓ TÈCNICA IT.4 INSPECCIÓ 

  IT 4.2. Inspeccions periòdiques d’eficiència energètica

  IT 4.3. Periodicitat de les inspeccions d’eficiència energètica

 • Impartit per:

  Martí Urpinàs, Enginyer Industrial. 

 • Dates i horaris:

  28 de maig, 3, 8, 11, 18, 22 i 25 de juny de 2020
  De 16 a 20 h.

 • Durada:

  28 hores lectives

 • Lloc:

  En línia

 • Drets d'inscripció:

  Preu col·legiats (en línia): 510.00 €

  Preu precol·legiats (en línia): 510.00 €

  Preu no col·legiats (en línia): 710.00 €

 • Observacions:

  Formes i terminis de pagament dels cursos

  L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

   

  • Targeta de crèdit o dèbit (directament des de l’aplicació o presencialment a la seu del Col·legi).
  • Carta de pagament amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament a través de la Linea Oberta de CaixabankNow o a qualsevol dels seus caixers automàtics (una vegada es faci efectiu el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic).

   

  L’import del curs s’haurà de fer efectiu, com a mínim, 10 dies hàbils abans de la data d’inici. El no fer-ho pot comportar l’anul·lació de la inscripció i la pèrdua de la plaça reservada.

   

  Anul·lacions

  Per anular la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

   

  Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

   

  Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 %.

   

  El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

   

  Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

   

  Assistència

  L’organització informa que les faltes d’assistència per part de l'alumnat en cap cas podran ser recuperables.

   

  En cada curs es lliura un certificat d’assistència quan l’alumne assisteix com a mínim a un 75 % de les hores del curs. Es imprescindible signar els llistats d’alumnes que es distribueixen a cada sessió, per aconseguir el certificat d'assistència.

   

   

  Participació

  En aquest curs es lliura un certificat d’aprofitament quan l’alumne supera com a mínim el 75% del curs.

   

   

  Formació bonificada

   

  El Col·legi s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar la bonificació de cursos de formació.  Ho fa gratuïtament tant per als col·legiats com per als no col·legiats en els cursos que organitza. 

   

  Aquest curs, pot ser bonificat per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Per conèixer els passos a seguir, consulteu l’apartat Formació bonificada (Per sol·licitar la bonificació, cal realitzar prèviament la inscripció al curs).

   

  Recordeu que, per a poder obtenir la bonificació, les gestions cal fer-les, com a mínim, 10 dies hàbils abans de l´inici del curs. Per a més informació, podeu contactar amb el Departament de Formació d’ENGINYERS BCN.

   

  IMPORTANT:

  Per obtenir la bonificació, la Fundació Estatal para la Formación en el Empleo estableix com a condició la realització del curs per part del treballador: això implica, en el cas dels cursos presencials, una assistència mínima del 75% a les classes, i en el cas dels cursos en línia, cal obtenir una assistència/participació mínima del 75% que es calcula en base a:

  • El nombre de connexions realitzades a l’aula virtual.
  • La participació en els fòrums i debats proposats pel tutor  (en el cas d'haver-hi).
  • Realització de les activitat/exercicis proposats pel tutor (en el cas d'haver-hi).

   

  Formació gratuïta per a col·legiats en situació d´atur, afectats per un ERTO, autònoms o autònoms societaris.

   

  Arran de la crisi de la Covid-19, els col·legiats:

  • Donats d´alta com a demandants d’ocupació.
  • Afectats per un ERTO.
  • Autònoms (afiliats a la RETA o a la MUPITI) i els autònoms societaris que hàgiu patit una pèrdua d'ingressos en la facturació del 1r trimestre del 2020 per la crisi de la Covid-19.

   

  Teniu la possibilitat de sol·licitar una subvenció del 100% del preu del curs.

   

  Aquesta gratuïtat s’aplicarà només al primer curs sol·licitat per cada col·legiat. Per als següents cursos consulteu els descomptes aplicables.

   

  Els col·legiats en situació d’atur o afectats per un ERTO poseu-vos en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció Professional a ocupacioipromocio@ebcn.cat per a les condicions i sol·licitud.

   

  Els col·legiats autònoms o autònoms societaris podeu consultar les condicions i fer la sol·licitud aquí.

Feu-ho córrer
 • Més

Mes anterior Agost 2022 Mes següent
dl dm dc dj dv ds dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

 • Certificado TÜV
 • 2022 Any de la Enginyeria del Sector Sanitari