background image
T H E K N O S 1 7 0 F E B R E R D E 2 0 1 3
17
Memòria de la societat
catalana
Joan Mas Cantí,
fundador del Cercle d'Economia i
enginyer industrial tècnic col·legiat
JOAQUIM ELCACHO
l
Text
Joan Mas Cantí ha tocat
moltes tecles en la societat
catalana. Nascut a Barce·
lona l'any 1929, va cursar
estudis primaris als jesuï·
tes i peritatge industrial en
l'especialitat tèxtil a l'Esco·
la Industrial de Barcelona
per la influència de l'avi,
industrial tèxtil. Activitats
empresarials a banda, Mas
Cantí ha estat fundador i
president de la Fundació Ca·
litax per al foment i control
de la qualitat en els sectors
tèxtil i químic, una iniciati·
va pionera a tot l'Estat. Com
a col·legiat i "lector habitu·
al" de T
heknos
se sent molt
vinculat amb el CETIB i les
seves activitats.
La llarga i variada ac·
tivitat empresarial de Mas
Cantí ha anat acompanyada
sempre d'una notable sen·
sibilitat social i política. Al
1951, en companyia del seu
amic Carles Ferrer Salat, va
posar en marxa el club Co·
RETRAT PROfESSIONAL
Conserva una memòria realment envejable, tot i que repeteix que de
vegades li marxen alguns noms del cap. No és gens estrany, perquè
durant unes quantes dècades Joan Mas Cantí ha compartit projectes i
experiències amb centenars de personalitats del món econòmic, cultural
i polític de Catalunya i del conjunt de l'Estat espanyol.
Història viva
modín. Set anys més tard,
aquell club de joves uni·
versitaris es convertiria en
el Cercle d'Economia, amb
la col·laboració de perso·
nalitats com Carles Güell
de Sentmenat o Jaume Vi·
cens Vives. Mas Cantí és el
soci número 1 i va presidir
aquesta influent entitat,
promotora d'estudis econò·
mics, entre 1972 i 1975.
També en col·laboració
amb Ferrer Salat, va pro·
moure la creació del Banco
de Europa, convençut de la
necessitat d'obrir l'econo·
mia catalana i del conjunt
de l'Estat cap al continent
europeu. L'enginyer tècnic
va deixar empremta al
Dia·
rio de Barcelona, on va col·
laborar amb Artur Suqué,
i en l'Escola Aula, fundada
al 1968 per Pere Ribera i
Ferran. Durant la transi·
ció democràtica, Mas Cantí
va defensar la creació de
forces polítiques de con·
sens social, i l'any 1976 va
presidir Centre Català, un
partit polític que es definia
com a catalanista, federa·
lista, liberal, europeista i
defensor de l'economia de
mercat.
L'any 1983, coincidint
amb el 25 aniversari de la
creació del Cercle d'Econo·
mia, Joan Mas Cantí va re·
bre la Creu de Sant Jordi i
la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Civil. En l'àm·
bit esportiu, va ser comis·
sionat de l'oficina per a la
candidatura de Barcelona
als Jocs Olímpics de 1992
i, durant gairebé nou anys,
membre de la junta directi·
va del Futbol Club Barcelo·
na. Amb Agustí Montal com
a president, "vaig ser vocal,
vicesecretari, secretari, vi·
cepresident segon, vicepre·
sident primer i delegat de
les penyes", relata Joan Mas
Cantí demostrant la seva en·
vejable memòria.
n
C
E
R
C
L
E

D
'
E
C
O
N
O
M
I
A