Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

IGEMA

Portada > El Col·legi > Notícies > Es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació


Notícies

RSS

Dimecres, 15 de gener de 2020

Es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat el Real Decret 732/2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació. Tal i com es recull a l'exposició de motius del text, l'objectiu principal d'aquesta modificació és donar compliment a les diferents directives europees que han anat sortint en matèria d'edificació. En aquesta notícia n'expliquem els detalls.

Respecte a l'eficiència energètica dels edificis i seguint el que s'estipula a la Directiva 2010/31/UE, en relació a l'obligatorietat de revisar i actualitzar els requisits mínims d'eficiència energètica periòdicament (en intervals no superiors als 5 anys) per tal d'adaptar-los als avenços tècnics del sector de la construcció, es modifica el Document Bàsic HE d'Estalvi d'Energia, introduint modificacions en l'estructura de les exigències bàsiques per adaptar-les a la normativa europea, es revisen els valors mínims d'eficiència energètica que han d'acomplir els edificis i s'actualitza la definició d'Edifici de Consum d'Energia Quasi Nul (NZEB). Val a dir, però, que aquesta actualització del CTE no transposa cap part de la Directiva (UE) 2018/844 que a la seva vegada va modificar determinats aspectes de la pròpia Directiva 2010/31/UE.

Així mateix, tenint present l'increment en les exigències d'eficiència energètica indicades prèviament, sobretot pel que fa als tancaments exteriors de l'edifici, aquesta actualització del CTE també modifica el Document Bàsic SI per a limitar el risc de propagació de l'incendi per l'exterior del mateix.

En matèria de salubritat, s'introdueix una nova exigència, ja que es transposa parcialment la Directiva 2013/59/EURATOM per la qual s'estableixen normes de seguretat bàsiques per a la protecció contra els perills derivats de l'exposició a radiacions ionitzants. El motiu és que aquesta obliga als estats membres a establir nivells nacionals de referència per a les concentracions de radó en recintes tancats i a adoptar mesures adients per a limitar la penetració d'aquest als edificis. Així doncs, s'inclou una nova secció al Document Bàsic HS, anomenada HS 6 Protecció front a l'exposició al radó, on s'obliga a què, als edificis situats als termes municipals als quals s'hagi apreciat un nivell de risc no menyspreable, es disposin els medis adequats per a limitar el risc previsible d'exposició inadequada al seu interior, a radó procedent del terreny.

Per últim, i no per això menys important, s'aprofita aquesta modificació del CTE per actualitzar les referències normatives d'alguns dels seus Documents Bàsics.

L'entrada en vigor d'aquest nou Reglament va ser efectiva el 28 de desembre. Per tant, s'ha de tenir molt present l'establert a les seves corresponents disposicions transitòries on s'indica que, no serà d'aplicació a aquelles obres de nova construcció o intervenció en edificis existents si, en ambdós casos, tenen sol·licitada llicència municipal d'obres a la entrada en vigor del mateix. S'estableix, per això, l'obligatorietat de què les obres comencin en el termini màxim d'eficàcia d'aquesta llicència o, al seu defecte, als sis mesos a comptar des de la data d'atorgament de la mateixa. Pel que fa a les obres de construcció o intervenció en edificis existents, les modificacions aprovades per aquest RD seran d'aplicació voluntària per a aquelles que sol·licitin la llicència d'obres en un termini màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor del mateix, aplicant igual requeriment pel que fa el termini màxim d'inici de les obres. El nou CTE serà d'aplicació obligatòria a qualsevol obra que sol·liciti llicència municipal a partir del 28 juny del 2020.

Feu-ho córrer
  • Més


Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

  • Certificado TÜV
  • 2020 Any de la Seguretat Industrial